Les persones en situació d’atur poden gaudir d’un 50% de descompte en l’import de la inscripció.
Les persones amb discapacitat, depenent del grau, poden gaudir d’un 50% o d’un 75% de descompte.
Les persones que disposen de Carnet Jove poden gaudir d’un 15% de descompte.

Aspectes a tenir en compte

Per gaudir del descompte, cal fer la inscripció presencialment al centre i cal portar tota la documentació requerida en el mateix moment de la inscripció.

Documentació necessària a aportar

Per les persones en situació d’atur:

  • Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona, de l’any en curs.
  • Informe de vida laboral (emès amb antiguitat màxima d’un mes) o full del SOC (DARDO).

Per les persones amb discapacitat:

  • Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona (sempre), de l’any en curs.
  • Targeta de discapacitat.
  • Si es tracta de salut mental: un document emès per un professional acreditat del CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults), Centre d’Atenció Primària, Centre de Serveis Socials Bàsics o un Club Social, que notifiqui que la persona està sent atesa en un centre públic de Salut Mental. La vigència del document ha de ser de màxim d’un any, per la qual cosa la data de l’emissió del document ha de ser anterior a un any per a tenir validesa en el moment de la inscripció.

Per les persones amb Carnet Jove:

  • Carnet Jove digital vigent.
Pujar